Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alimi

Selçuk Üniversitesinde toplam 15 kişi sözleşmeli personel alınacaktır. Alım ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2′nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ) aşağıda belirtilen pozizyonlara toplam 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ I ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 13 Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

Fizyoterapist 1 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.

Diş Tabibi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Diş Hekimliği Fakültesi Radyoloji Belgesi sahibi olmak. (5 yıl fiilen diş tabibi olarak çalışmış olmak )

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR :
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
6- 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3-2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Diş Tabibi için bu şart aranmamaktadır.)
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III. BAŞVURU
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2- Diploma fotokopisi,
3- 2008 yılı KPSSP3 (B) grubu puanını gösteren belge,
4- 2 adet fotoğraf
5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.selcuk.edu.tr ve www.meramtip.com.tr adreslerinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

0 Yorum : 03.2.11

Haberler Haberler