Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi İtfaiye Eri Alimi

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesine 8 kişi itfaiye eri alınacaktır. Alım ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINAİLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Hayrabolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:
SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ DURUMU
GİH İtfaiye Eri 8 1 E/K 55 inşaat Mühendisliği Bölümü mezunu

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 05/03/2010 günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
4) Boy ve kilo tespit işlemi Hayrabolu Merkez Sağlık Ocağında başvuru sırasında yapılacaktır.
5- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak. Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,
6- İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 yılı sınavına girmiş, (KPSSP3) puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak,
7- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, şartları aranır
8- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 15/02/2010 tarihinde başlayacak ve 19/02/2010 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Hayrabolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden ya da Web sayfamızdan temin edilecektir.)
2) 2008 yılı KPSSP3 Sonuç Belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
3) T.C Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
4) Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya beyanı

Aşağıdaki belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.
7) İkametgâh belgesi
8) Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)
9) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde Sağlık Kurulu Raporu.

SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sözlü mülakat 05/03/2010 Cuma günü saat: 11.00′de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. Sınava giriş belgeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Saat: 09.00′da verilecektir. Dayanıklılık testi aynı gün Malkara Caddesi güzergâhında bulunan İtfaiye Amirliği Hizmet Binasında Saat: 14.00′te gerçekleştirilecektir. (Adayların dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabı getirmeleri rica olunur.) Sınava müracaat eden adaylar, boy ve kilo tespit formu onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.hayrabolu.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SINAV KONULARI:
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
5)Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testinden oluşacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.
Sınav sonuçları (www.hayrabolu.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

0 Yorum : 02.25.11

Haberler Haberler