İzmir Ödemiş Belediyesi İtfaiye Eri Alimi

İzmir Ödemiş Belediyesine 20 kişi itfaiye eri alınacaktır. Alım ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Ödemiş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine, bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine dayanılarak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına merkezi Sınavdan ( KPSS ) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sıra No Alınacak Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü Taban Puan
1 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat mühendisliği Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP3 70
2 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP3 70
3 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak E / K KPSSP3 60
4 İtfaiye Eri G.İ.H 11 3 Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak E / K KPSSP3 60
5 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Makine Teknikerliği Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
6 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Elektrik , Elektronik Teknikerliği Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
7 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların İnşaat Teknikerliği Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
8 İtfaiye Eri G.İ.H 11 2 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların İtfaiyecilik Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
9 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Yerel Yönetimler Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
10 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
11 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak E / K KPSSP93 60
12 İtfaiye Eri G.İ.H 11 6 Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak E / K KPSSP94 50

17.Mayıs.2010 günü itibariyle 30 yaşını ( 17.05.1980 ve sonrası doğumlu olanlar ) doldurmamış olmak,

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Tabibliğinde yapılacaktır.)

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2008 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP94 (Lise ve Dengi), KPSSP93 (Önlisans) ve KPSSP3 (En az 4 yıllık Üniversite) puan türünden 100 tam puan üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen en az puanı almış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Ödemiş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Personel Şefliğine şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 29 Nisan 2010 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2010 cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Boy ve Kilo tespiti başvuru esnasında Belediyemiz Tabibliği tarafından yapılacaktır. (Cumartesi- Pazar ve mesai saatleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.)

SINAV YERİ VE SAATİ:

17 Mayıs 2010 Salı günü Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında Saat:10:00’da sözlü ve belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağrılan adayların sınavları 17 Mayıs 2010 günü bitirilemediği takdirde 18 Mayıs 2010 tarihlerinde devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, Mali Hizmetler Müdürlüğü personel şefliğinden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.(İş talep formu www.odemis.bel.tr adresinden de alınabilir.)

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya onaylı sureti

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti

5- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı

6- Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olduğuna dair belge

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.odemis.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 12 Mayıs – 13 Mayıs 2010 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdürlüğü personel şefliğinden alınacaktır. Sözlü sınava girmeden önce Belediyemiz Tabibliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılarak Sınava giriş Belgesi ekinde kendilerine verilen Boy ve Kilo Tespit Formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar

e) Genel Kültür.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 17 Mayıs 2010 Salı günü Belediyemiz, Encümen Toplantı Odasında saat 10:00’ da, İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi (Belediyemiz itfaiye müdürlüğünde yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar.

Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.odemis.bel.tr) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü personel şefliğine teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

( NOT : Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

0 Yorum : 03.9.11

Haberler Haberler